17 Mar

Az Ukrajnában kialakult helyzet felett érzett aggodalmak közepette, a szociális és foglalkoztatási miniszterek 2022. március 14-én ülést tartottak az EPSCO keretében, számos kérdést megvitatva. A miniszterek általános megközelítést fogadtak el a nemek közötti egyenlőség vezetőtestületekben történő megerősítésére vonatkozó irányelv tekintetében. Politikai vitára került sor az ukrajnai válság, a munkaerőfelvétel keretében megmutatkozó hátrányos megkülönböztetés és az idős emberek foglalkoztatásának előmozdítása tárgykörében. Jóváhagyták a foglalkoztatással, valamint az Európai Szemeszterrel összefüggő tanácsi következtetéseket is.


Az egyedülálló ukrajnai helyzet arra vezette a minisztereket, hogy üdvözöljék az európai menekültekre irányuló kohéziós fellépésre vonatkozó bizottsági javaslatot és megvitassák azt. Tekintettel arra, hogy a kelet-európai helyzet nagyon aggasztó, a miniszterek további figyelmet szenteltek Ukrajnának, az ebéd keretében megvizsgálva azt, hogy a hatáskörükbe tartozó intézkedések közül melyek segítenek a közelmúlt fejleményeiből eredő foglalkoztatási és szociális kérdések hatékony kezelésében.

A Tanács általános megközelítést fogadott el a nemek közötti egyenlőség vezetőtestületekben történő megerősítésére vonatkozó irányelv, azaz egy olyan dosszié tekintetében, amely nagyon hosszú évek óta, számottevő eredmények nélkül állt a figyelem középpontjában. Magyarország azt hangsúlyozta, hogy az egyenlő esélyek, valamint a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód előmozdítása rendkívüli fontossággal bír, ezért általánosságban támogatja az irányelvtervezet azon célját, amely a nők valamennyi döntéshozatali szinten történő részvételének erősítésére irányul, ideértve a gazdasági szférát is. Mindazonáltal továbbra is azt gondolja Magyarország, hogy az érintett célok elérése legjobban tagállami, alulról felfelé építkező kezdeményezésekkel biztosítható, szemben a kötelező, mennyiségi kvótákkal. Jóllehet a tárgyalások eredményeként előállt szövegben számottevő fejlődés volt tetten érhető, Magyarország úgy értékeli, hogy a tervezetet tovább lehetett volna javítani oly módon, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvei, továbbá az uniós tagállamok társasági jogai közötti eltérések fokozottabban kerüljenek figyelembevételre. Magyarország számára kiemelt jelentőségű a nők szerepének erősítése, ennek megfelelően tartózkodott és nemzeti nyilatkozatot tett közzé.

A miniszterek építő jellegű politikai vitát folytattak a munkaerőfelvétel keretében megmutatkozó hátrányos megkülönböztetésről és a munka világa változatosságának előmozdításáról, ezen belül azon megoldásokra összpontosítva, amelyek minden munkavállaló részére, személyes körülményeiktől függetlenül egyenlő feltételeket biztosítanak. Az idős állampolgárok a foglalkoztatás terén sokoldalú kihívásokkal néznek szembe, ennek megfelelően – az előző téma kiváló folytatásaként – a miniszterek az idős emberek teljes munkerőpiaci részvételének előmozdítását szolgáló kezdeményezésekre vonatkozó eszmecserét folytattak.

Egyéb napirendi pontokként a Tanács tájékoztatást kapott a nemek közötti egyenlőségről szóló éves jelentésről az EU rasszizmus elleni cselekvési tervének végrehajtásáról. A szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv megvalósítása keretében a Tanács áttekintette a foglalkoztatásra, a felnőttképzésre és a szegénység csökkentésére vonatkozó nemzeti célkitűzések jelenlegi állását, úgyszintén az Európai Gyermekgarancia első évét.